Hoan doi than xac online dating online dating revenue 2010


03-Nov-2017 16:01

Trải nghiệm, tổng kết những thành công và chưa thành công qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng nhiều chông gai, bão táp, Đảng đã đúc kết những công việc quan trọng nhất trong phương thức lãnh đạo của Đảng: - Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; - Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; - Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị; - Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu (5).Bước vào thời kỳ phát triển mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng chính là nâng cao chất lượng, hiệu quả những công việc cấu thành phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng ba công việc sau đây: Thứ nhất, xây dựng và không ngừng hoàn thiện đường lối cách mạng, những chủ trương, chính sách lớn - ngọn cờ tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dânnhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, những công việc thiết yếu, những giải pháp cần kíp phải triển khai ngay trong 5 năm trước mắt.Tinh thần đó được thể hiện đậm nét trong các văn kiện Đại hội XI và trong hoạt động thực tiễn của Đảng.Trước hết, Đảng hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm, chủ trương và những định hướng lớn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Đại hội XI của Đảng đã kế thừa, phát triển những tư tưởng ban đầu về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu ra tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, và những nhận thức được bổ sung qua các kỳ Đại hội VIII, IX, X của Đảng để đưa ra một hệ thống quan điểm tương đối hoàn chỉnh về bản chất, phương thức tổ chức thực thi quyền lực; chức năng, nhiệm vụ; nguyên tắc tổ chức, vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...Đan xen với các nhân tố thuận lợi là những khó khăn, thử thách nhiều mặt.

Trải qua hơn 80 năm lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh trường kỳ, đầy gian lao, sóng gió chống đế quốc, phong kiến, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích luỹ và luôn làm mới mẻ, phong phú kho tàng tri thức cách mạng.

Sự nghiệp vĩ đại, thành công vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam là thành quả hy sinh phấn đấu của toàn Đảng, của quân dân cả nước, trong đó công lao hàng đầu thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng, thuộc về các chiến sĩ cộng sản tiền bối, các đảng viên trung kiên của Đảng qua các thời kỳ.

Nhân dân tin yêu, một lòng đi theo, ủng hộ, bảo vệ Đảng, suy tôn Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất, phần quan trọng vì Đảng có đường lối chính trị đúng đắn, song trực tiếp và giàu sức thuyết phục nhất chính là vì Đảng có đội ngũ đảng viên ưu tú luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chấp nhận đương đầu và chiến thắng những gian nan, hiểm nguy, luôn …

Bước vào kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, một bộ phận đảng viên, có cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đã bị tha hoá, biến chất.

Tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng; tật bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tham vọng quyền lực, bè phái, chạy chức, chạy quyền, ăn chơi hưởng lạc...

(TCTG) - Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước lịch sử về sự phát triển đất nước trong hiện tại và tiền đồ của đất nước trong tương lai.